DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret430904

2014 Cilt 3 Sayı 3

2014 CİLT 3 SAYI 3 

Editörlerden                                    

MAKALELER
 BU SAYININ TAMAMI
01. ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
01. THE EXAMINATION OF THE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS SOCIAL MEDIA WITHIN THE CONTEXT OF HABITS
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar,  Uzm. Ferhat Süleyman Argın
02. FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
02. THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS THEIR PROFESSION WHO TAKE TEACHER CERTIFICATE PROGRAM
Yrd. Doç. Dr. Celal Gülşen, Esra Seryatlı
03. FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
03. METAPHORIC PERCEPTION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS AND TEACHER CANDIDATES FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION
Arş. Gör. Esra Güven
04. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
04. DETERMINATION OF NECESSITY AND APPLICABILITY OF THE COURSES OFFERED IN ELEMENTARY SCIENCE TEACHING PROGRAM BY TEACHER CANDIDATES
Yrd. Doç. Dr. Burcu Anılan, Doç. Dr. M. Zafer Balbağ
05. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİNİ SEÇME NEDENLERİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ
05. ELEMENTARY SCIENCE TEACHING CANDIDATES REASONS FOR SELECTING ELEMENTARY SCIENCE TEACHING AND FUTURE PROSPECTS
Yrd. Doç. Dr. Burcu Anılan, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Anılan
06. ENDERUN MEKTEBİ VE DEMOKRATİK EĞİTİM MODELİ PERSPEKTİFİNDEN MESLEKİ EĞİTİM: TEORİK BİR ÇÖZÜMLEME
06. VOCATIONAL EDUCATION FROM PALACE SCHOOL AND DEMOCRATIC EDUCATION PERSPECTIVE: A THEORETICAL ANALYSIS
Hv. Öğr. Yzb. İbrahim Serkan Ödemiş
07. MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM” OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ
07. THE ANALYSIS OF MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES’ WORKS ON CREATING “EXAMPLE, EXERCISE AND PROBLEM ITEMS”
Doç Dr. Kürşat Yenilmez, Yrd. Doç. Dr. Emre Ev Çimen
08. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
08. EVALUATION OF ÇANKAYA UNIVERSITY PREPARATORY SCHOOL CURRICULUM
Dr. Bülent İnal,  Dr. Erdem Aksoy
09. YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN MÜZİKAL BEYİN EĞİTMENİ: EARWORM(S)
09. THE MUSICAL BRAIN INSTRUCTOR FOR TEACHING TURKISH TO THE FOREIGNERS: EARWORM(S)
Öğr. Gör. Ayşe Becel
10. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK ÖZ-DÜZENLEYİCİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
10. A STUDY ON THE ELEMENTARY STUDENTS’ SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES TOWARDS MATHEMATICS
Dr. Fatma Erdoğan,  Doç. Dr. Sare Şengül
11. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİR KİŞİSEL ÖĞRENME ORTAMI ÇERÇEVESİ
11. A PERSONAL LEARNING ENVIRONMENT FRAMEWORK FOR STUDENTS OF ANADOLU UNIVERSITY OPEN EDUCATION SYSTEM
Doç. Dr. Mehmet Emin Mutlu
12. ÖĞRENCİLERİN ZORBALIK EĞİLİMLERİ İLE SOSYAL MEDYA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
12. THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BULLYING BEHAVIOR AND SOCIAL MEDIA ATTITUDES OF STUDENTS
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar, Uzm. Ali Ökte
13. “İSTANBUL YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ”NDE YER ALAN OKUMA METİNLERİNİN TÜR ÖZELLİKLERİ VE ÖZGÜNLÜK BAKIMINDAN İNCELENMESİ
13. THE ANALYSIS OF READING TEXTS IN THE “PACK OF ISTANBUL TURKISH LANGUAGE TEACHING FOR FOREIGNERS” IN TERMS OF GENRE FEATURES AND ORIGINALITY
Öğr. Gör. Duygu Ak Başoğul
14. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMENİN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
14. THE CURRENT SITUATION OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION
Okt. Ela Akgün Özbek
15. MADDENİN TANECİKLİ YAPISI İLE İLGİLİ ALTERNATİF KAVRAMALARIN TESPİTİNDE FARKLI VERİ TOPLAMA ARAÇLARININ BİRLİKTE KULLANIMI
15. USING DIFFERENT DATA COLLECTION TOOLS TOGETHER FOR DIAGNOSING ALTERNATIVE CONCEPTIONS ON THE PARTICULATE NATURE OF MATTER
Dr. Osman Kenan,  Prof. Dr. Haluk Özmen
16. DİL ÖĞRETİMİNDE ONLINE DEĞERLENDİRME: TÜRKÇE E-SERTİFİKA PROGRAMI ÖRNEĞİ
16. ONLINE ASSESMENT IN LANGUAGE TEACHING: A CASE STUDY IN TURKISH E-CERTIFICATE PROGRAMME
Arş. Gör. Buket Kip Kayabaş
17. İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
17. THE PRIMARY PRESERVICE TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE NATURE OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE
Arş. Gör. Ahmet Taşdere, Mine Kır, Doç. Dr. Nevzat Yiğit
18. BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİKROSKOP KISIMLARI VE KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
18. PROSPECTIVE BIOLOGY STUDENTS’ VIEWS ABOUT MICROSCOPE PARTS AND USAGE
Yrd. Doç. Dr. Gülcan Çetin,  Özge Bayboz, Özge Harman
19. TABLETLER VE ETKİLEŞİMLİ TAHTALAR İÇİN 3 BOYUTLU GEOMETRİ ETKİNLİKLERİ GELİŞTİRME SÜRECİ
19. THE PROCESS OF DEVELOPING 3-DIMENSIONAL GEOMETRY ACTIVITIES FOR TABLETS AND INTERACTIVE WHITEBOARDS
Alper Burmabıyık, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Karamete
20. FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ‘IŞIK’ ÜNİTESİNE YÖNELİK REHBER MATERYAL GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
20. DEVELOPING GUIDE MATERIAL STUDY FOR THE "LIGHT" UNIT IN THE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE
Doç. Dr. Fatma Şaşmaz Ören, Şule Erdem
21. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KEMAN DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI
21. FINE ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TO VIOLIN LESSON
Öğr. Gör. Soner Okan
22. FLÜT EKOLLERİNİN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
22. THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF FLUTE SCHOOLS ON MUSIC EDUCATION DEPARTMENTS
Yrd. Doç. Dr. Hazan Kurtaslan
23. UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR YAKLAŞIM:  SOSYAL AĞ SENTEZİ
23. AN APPROACH FOR STRUCTURING DISTANCE EDUCATION PROGRAMS: SOCIAL NETWORK SYNTHESIS
Öğr. Gör. Dr. E. Pınar Uça Güneş, Prof. Dr. Gülsün Eby
24. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KOPYA ÇEKME DAVRANIŞLARININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
24. THE ANALYSIS OF CHEATING BEHAVIOURS OF THE COLLEGE STUDENTS ACCORDING TO THE STUDENTS’ PERSPECTIVES
Dr. Coşkun Küçüktepe, Yrd. Doç. Dr. Seval Eminoğlu Küçüktepe
25. FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ‘MADDENİN TANECİKLİ YAPISI’ ÜNİTESİ KAVRAMLARI ÜZERİNE ÖĞRENCİLERİN GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR
25. THE METAPHORS DEVELOPED BYE STUDENTS FOR THE CONCEPTS IN 'THE PARTICULATE STRUCTURE OF MATTER' UNIT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE
Öğr. Gör. Gülşen Altıntaş, Emine Kahraman, Eda Ülger, S. Uğur Altıntaş
26. TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNDE SINIF İÇİ ÇATIŞMA YAŞAMA NEDENLERİ (TUZLA İLÇESİ ÖRNEĞİ)
26. CAUSES OF CONFLICT IN THE CLASSROOM AT TECHNICAL  AND VOCATIONAL HIGH SCHOOLS (TUZLA CASE)
Doç. Dr. Şenay Nartgün, Özge Nur Atik
27. TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ KURULUŞU VE ORGANİZASYONU: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
27. ESTABLISHMENT AND ORGANISATION OF  A DISTANCE EDUCATION CENTER IN TURKEY: CASE STUDY OF NAMIK KEMAL UNIVERSITY
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Barış, Öğr.Gör. Ersoy Mevsim
28. TEMEL ROBOTİK UYGULAMALAR VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM EĞİTİMİNDEKİ YERİ
28. BASIC ROBOTIC APPLICATIONS AND THE STATUS ON COMPUTER-AIDED DESIGN EDUCATION
Öğr. Gör. Sertaç Karsan Erbaş
29. EĞİTSEL ARAÇ OLARAK ÇİZGİ ROMANIN İLKÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERS KONULARINA UYARLANMASI
29. COMICS-ADAPTATION OF THE CONTENT FOR 8TH GRADE TURKISH COURSES AS TEACHING TOOLS
Dr. Nazlı Cihan
30. FİLM İZLEME, EMPATİ VE ZİHİN KURAMI: ASPERGER SENDROMLU BİREYLE YAPILAN VAKA ÇALIŞMASI
30. FILM WATCHING, EMPATHY, AND THEORY OF MIND: A CASE STUDY OF AN INDIVIDUAL WITH ASPERGER’S SYNDROME
Dr. Oktay Taymaz Sarı
31. EVDE DERS OKULDA ÖDEV MODELİ
31. FLIPPED CLASSROOM MODEL
Öğr. Gör. Raziye Demiralay,  Doç. Dr. Serçin Karataş
32. 6. SINIF MADDE VE ISI ÜNİTESİNE İLİŞKİN SENARYO DESTEKLİ PROJE TABANLI ÖĞRENME ETKİNLİK ÖRNEĞİ
32. ACTIVITY SAMPLE PROJECT BASED LEARNING SUPPORTED WITH SCENARIO ON THE UNIT OF MATTER AND HEAT IN 6TH GRADE
Yrd. Doç. Dr. Huriye Deniş Çeliker, Osman Aköz, Yrd. Doç. Dr. Hasan Genç
33. KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
33. THE INVESTIGATION OF GIRLS' TECHNICAL AND VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS’ INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SKILLS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Doç. Dr. Şebnem Kandil İngeç, Serap Ağa, Mina Şahingöz
34. UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
34. PERCEPTION OF DISTANCE EDUCATION STUDENTS ABOUT DISTANCE EDUCATION: A SCALE DEVELOPMENT STUDY
Yrd. Doç. Dr. Serkan Yıldırım,  Arş. Gör. Gürkan Yıldırım, Arş. Gör. Embiya Çelik, Doç. Dr. Selçuk Karaman
35. MADDENİN TANECİKLİ YAPISINA YÖNELİK İKİ AŞAMALI ÇOKTAN SEÇMELİ BİR TESTİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI
35. DEVELOPING AND IMPLEMENTING A TWO-TIER MULTIPLE CHOICE TEST FOR THE PARTICULATE NATURE OF MATTER
Dr. Osman Kenan,  Prof. Dr. Haluk Özmen
36. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARININ AKADEMİK GÜDÜLENME VE AKADEMİK ERTELEME EĞİLİMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
36. EXAMINING THE HIGH SCHOOL STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT IN TERMS OF ACADEMIC MOTIVATION AND ACADEMIC PROCRASTINATION
Doç. Dr. Şenay Nartgün, Mehmet Çakır
37. ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ ‘UKEY’İN KULLANILABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
37. EVALUATING THE USABILITY OF UKEY LEARNING MANAGEMET SYSTEM AND STUDENT TEACHERS’ OPININIONS
Doç. Dr. Yunus Alyaz, Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Baltacı Göktalay, Doç. Dr. Esim Gürsoy
38. OKUL ÖNCESİNDE KAPALI VE AÇIK HAREKET ALANLARININ YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BAŞKENT ANKARA ÖRNEĞİ
38. EVALUATION OF THE ADEQUACY OF INDOOR AND OUTDOOR MOVEMENT SPACES IN EARLY CHILDHOOD SETTINGS: CASE OF CAPITAL CITY ANKARA
Prof. Dr. Mübeccel Gönen,  Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı
39. TÜRKİYE’DE OKUL KIYAFETLERİ VE SOSYO- POLİTİK DEĞİŞİMİN ETKİSİ
39. SCHOOL UNIFORMS IN TURKEY AND THE EFFECT OF SOCIO-POLITICAL CHANGE
Öğr. Gör. Lale Solak
40. ORTAOKUL 5. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABININ İNCELENMESİ
40. REVIEW OF TEACHER GUIDEBOOK FOR SECONDARY SCHOOL 5th CLASS MUSIC LESSON
Doç. Dr. Damla Bulut

 @HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS