DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret430907

Publishing Ethics

The similarity rate of studies submitted to the journal must be below 20%. Before the articles are uploaded to the system, the authors must pass them through the iThenticate/turnitin program and obtain a similarity report. Studies with a similarity rate above 20% are rejected by the Editorial Board.
DERGİ YAYIN ETİĞİ İLKELERİMİZ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi’nin editör ve yayın kurulunun yayın etiği ile açık erişim politikası Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE, https://publicationethics.org) açık erişimde yayımladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri için En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uyması gerekmektedir.

Bu kapsamda:
1. Editör Kurulu, çalışmaları, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirmekle sorumludur.
2. Editör Kurulu bir çalışmayı kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir. Çalışmalarla ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken çalışmanın özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutmakla yetkilidir.
3. Editör Kurulu, içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlama ya da düzeltme yapma yetkisine sahiptir.
4. Editör Kurulu, yazar ve hakem arasında irtibat kişisi olmakla ve yayın sürecinde görev alan herkesle iletişim içinde olmakla sorumludur.
5. Editör Kurulu, hakemlerin ismini saklı tutmalı ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır. Derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve yayın süreci politikalarını uygulamakla sorumludur.
6. Editör Kurulu, yayınlanmış bir çalışmada hata tespit ederlerse ve bu hata, çalışmayı veya önemli bölümlerini geçersiz kılıyorsa, intihal içeriyorsa, etik dışıysa söz konusu çalışmayı geri çekme yetkisine sahiptir.
7. Editör Kurulu; yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması/birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
8. Editör Kurulu, hakemlere gözden geçirme için gönderilen çalışmaların yazar bilgilerinin gizli olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir.
9. Editör Kurulu, her çalışmanın yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
10. Editör Kurulu, hakemlerin kimliğinin gizli kalmasından sorumludur.
11. Editör Kurulu; çalışmaları, hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasından sorumludur
12. Editör Kurulu, dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.
13. Editör Kurulu, akademik kurallara uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri kabul etmeme hakkına sahiptir.
14. Editör Kurulu, dergide yayımlanan çalışmalara yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alır, eleştirilen çalışmanın yazar(lar)ına yanıt hakkı tanır.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Hakemlerin hakemlik davetini kabul ettikten sonra uluslararası hakemlik standartlarına uyması gerekmektedir. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi’nin hakemlerinin uluslararası standartlara [Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org] gönüllü olarak uyması beklenir.
1. Hakemler sadece uzmanlık alanıyla ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.
2. Hakemler, değerlendirmeyi tarafsızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır.
3. Hakemler, çalışma konusu hakkında kendini yeterince uzman görmüyorsa, sadece bir kısmını değerlendirebilecek durumdaysa veya zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durum hakkında bilgi vermeli ve hakem sürecine kendisini dâhil etmemesini istemelidir.
4. Hakemler, çift kör hakem değerlendirme sürecini benimseyerek hareket etmeli ve bu sürecin gerekliliklerini yerine getirmelidir.
5. Hakemler, yazarlar veya diğer kişiler arasında çıkar çatışması/birliği olduğunu anladıklarında, çalışmayı değerlendirmeyi reddederek editörlere bilgi vermelidir.
6. Hakemler, incelemeleri için kendilerine gönderilen çalışmalarda hata tespit ederlerse ve bu hata çalışmayı veya önemli bölümlerini geçersiz kılıyorsa, intihal içeriyorsa, etik dışıysa bu konuya ilişkin editörlere bilgi vermekle sorumludurlar.
7. Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
8. Hakemler, değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı süresi içinde değerlendirmelidir. DergiPark sisteminde belirtilen zaman aralığında olumlu ya da olumsuz yanıt vermelidir.
9. Hakemler, çalışmanın ve değerlendirme sürecinin gizliliğini korumalıdır.


Yazar(lar)ın Etik Sorumlulukları:
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi’ne çalışmalarını gönderen yazarların, yayın etiği ile açık erişim politikası Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE, https://publicationethics.org) açık erişimde yayımladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri için En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uyması gerekmektedir. Bu kapsamda:

1. Çalışmalardaki görüşlerin sorumluluğu, bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarına/yazarlarına aittir. Gönderilen tüm yazılar yazarlar tarafından ithenticate programı kullanılarak benzerlik kontrolüne tabi tutulmalı ve benzerlik raporu makaleyle birlikte dergiye gönderilmelidir. Yazarlar öz-intihal dâhil, intihalden kesinlikle kaçınmalıdır. Kaynaklar bölümü dışında benzerlik raporu %20’yi geçen sonuçların bulunduğu yazılar Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi tarafından değerlendirmeye alınmamaktadır. Verisi 2019 yılı sonrası toplanmış olan ve Etik Kurul izni gerektiren çalışmaların etik kurul izinleri intihal raporuyla birlikte pdf olarak gönderilmelidir. 2019 yılı öncesi verisi toplanan çalışmaların içeriğinde verilerin toplandığı dönem  makale içinde belirtilmelli ve  dergiye imzalanarak gönderilen telif hakları sözleşmesine etik ihlal olmadığına dair etik beyan yazılmalıdır. Derleme  ve açık veri toplanarak üretilen makalelerde etik kurul izni gerekmez. 
2. Yazar(lar), çalışmalarını dergi yazım kurallarına göre hazırlamakla sorumludur.
3. Yazar(lar), çalışmanın orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde/ başka bir dilde yayınlanmadığını veya değerlendirme aşamasında olmadığını, yayınlanmak üzere kabul edilmediğini bildirmekle sorumludur.
4. Yazar(lar), Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi’ne ait Telif Hakkı Devir Sözleşmesini imzalamakla sorumludur.
5. Yazar(lar), çalışmalarında bulunan telife bağlı materyalleri (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir.
6. Yazar(lar), gönderdikleri çalışma ile ilgili intihal, emek hırsızlığı, usulsüz referans gösterme, referans unutma gibi etik ihlaller yapmamak konusunda sorumludur. Aksi durum tespit edildiğinde makale reddedilir.
7. Yazar(lar), çalışma/araştırma desteği almışsa çalışmasında kaynağını belirtmelidir.
8. Yazar(lar), aynı çalışmayı kısmen veya tamamen, uygun bir gerekçe belirtmeksizin, izin veya çapraz referans olmaksızın birden fazla dergide yayınlayamazlar.
9. Yazar(lar), çalışmanın değerlendirme, erken görünüm veya yayınlanmasından sonra hatalar ve yanlışlıklar tespit eder(ler)se, uygun işlemlerin yapılabilmesi için dergi editör kurulunu bilgilendirmekle sorumludur.
10. Tüm yazarların dergiye gönderilen çalışmada akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Aksi tespit edilen durumlarda karar verme yetkisi dergi editör kuruluna aittir.
11. Birden çok yazarlı çalışmalarda yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını Telif Hakkı Devir Sözleşmesinde imzalı olarak belirtmek zorundadırlar. Yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir çalışmanın yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
12. Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen göstermelidir.

Yayınlanma İlkeleri ve Yayın Etiği

1. Dergi, çevrimiçi olarak çıkan çifte-kör hakemli bir akademik yayındır. Yalnızca özgün bilimsel çalışmaları yayımlamaktadır.
2. Makalelerin yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış, yayımlanmak üzere kabul edilmemiş veya eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Daha önce sempozyum, kongre vb. bilimsel toplantılarda sunulmuş; ancak yayımlanmamış bildiriler ile lisansüstü tezlerden üretilmiş çalışmalar yayına kabul edilir.
3. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %20'nin altında olmalıdır. Makaleler, sisteme yüklenmeden önce yazarlar tarafından iThenticate programından geçirilerek benzerlik raporu alınması gerekmektedir. Benzerlik oranı %20’nin üzerinde çıkan çalışmalar Editör Kurulu tarafından reddedilmektedir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır.
4. Dergiye gönderilen çalışmaların sorumluluğu yazarlarına aittir. Bu sebeple yazar/lar Telif Hakkı Devir formunu imzalayarak ve taratarak başvuru sırasında dergiye göndermesi gerekmektedir. Telif Hakkı Devir Formuna, dergi web sayfasından ulaşılabilir.

Yayın Politikası
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi  (JRET), http://www.jret.org/ adresi üzerinden açık erişimli olarak yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan yazı, fotoğraf, harita, illustrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Makalelerdeki görüşlerin sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. Yazıların yayın hakkı  Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisine devredilmiş sayılır. Bu devir sanal ortamda yayımlanmayı da kapsar.

Yayın Süreci
1. Dergiye gelen çalışmalar,  editörler tarafından dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir.
2. Editörler tarafından uygun bulunan çalışmalar ilgili alandaki iki hakeme gönderilir. Yazar bilgisi hiçbir şekilde hakemler ile paylaşılmaz. Hakemlerin kimlikleri gizli tutulur ve hakem raporları beş yıl süreyle saklanır.
3. Hakemler çalışmayı inceledikten sonra düzeltme isteyebilir/reddedebilir. Hakem, hakemlik raporunu ilgili şekilde düzenler, düzeltmesi istenen kısımların üzerinde işaretlenmiş olduğu çalışma nüshasını ve hakemlik raporunu dergiye iletir. Dergi yönetimi düzeltme talebini yazara iletmekle sorumludur. Yazar, hakemlerin istedikleri düzeltmeleri  isteten süre içerisinde yapıp, düzenlenmiş çalışmayı dergiye göndermekle sorumludur. Yazar/lar, hakem ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate almalıdır. Katılmadıkları hususlar var ise gerekçeleriyle itiraz edebilirler.
4. Hakem raporlarından biri olumsuz olduğu takdirde çalışma, üçüncü hakeme gönderilir ya da editörler kurulu son kararı verir.
6. İki hakemden kabul alınması durumunda yazar/lara bildirilir ve makale takip eden sayıda yayınlanır.


Ücretlendirme Politikası
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, gönderilen çalışmaların gönderim, ön inceleme, değerlendirme, düzenleme ve yayınlanmalarında ücret talep etmez.
Yazarlara telif ücreti ödemez. Derginin açık erişimde devamlılığının sağlanması için yazarlardan masrafların ödenmesi  konusu yayın kurulu toplantısında karara bağlanması sonrası duyurulacaktır. 


 

JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS