DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret430904

2016 Cilt 5 Özel Sayı 2

                                               
2016 (ARALIK) CİLT 5 ÖZEL SAYI 2

Editörlerden 


MAKALELER 
BU
SAYININ
TAMAMI
01. ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE ÖĞRENCİLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
01. AFFECTING FACTORS OF STUDENTS UNIVERSITY PREFERENCES
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Coşar
02. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN KAVRAM ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
02. OPINIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ABOUT CONCEPT TEACHING
Yrd. Doç. Dr. Hatice Memişoğlu, Emine Tarhan
03. ORAN VE ORANTILI DÜŞÜNMEYE ASTRONOMİDEN BİR ÖRNEK: GÜNEŞ SİSTEMİNİ ÖLÇEKLENDİRME
03. A SAMPLE FROM ASTRONOMY TO PROPORTION AND PROPORTIONAL CONSIDERATION: THE SCALING SOLAR SYSTEM
Yrd. Doç. Dr. Mualla Bolat, Yrd. Doç. Dr. Cumhur Türk, Arş. Gör. Nisa Yenikalaycı
04. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MEDYA TAKİP ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (VAN İLİ ÖRNEĞİ)
04. A STUDY ON THE SOCIAL STUDIES TEACHERS' HABITS OF FOLLOWING MEDIA  (VAN CITY SAMPLE)
Yrd. Doç. Dr. Erhan Görmez
05. MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİR MODEL: DNR TABANLI ÖĞRETİM
05. A MODAL AT MATHEMATICS EDUCATION: DNR BASED INSTRUCTION
Arş. Gör. Gülçin Oflaz
06. OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ KANITA DAYALI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
06. SCHOOL COUNSELORS’ OPINIONS ABOUT EVIDENCE- BASED SCHOOL COUNSELING PRACTICES
Prof. Dr. Mehmet Güven,  Arş. Gör. Sabire Kılıç
07. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SES İLE İLGİLİ KAVRAMLARI KULLANMA SIKLIĞININ SINIF DÜZEYİNE GÖRE İNCELENMESİ
07. THE CONCEPTS OF SOUNDS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS INVESTIGATION BY CLASS LEVEL OF USE FREQUENCY
Yrd. Doç. Dr. Mualla Bolat, Fatma Betül Özdemir
08. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MASAL FARKINDALIĞI VE BU FARKINDALIĞIN KÜLTÜREL DEĞERLERİN AKTARILMASINDAKİ ÖNEMİ
08. THE AWARENESS OF TURKISH TEACHER CANDIDATES ABOUT TALES AND THE IMPORTANCE OF THIS AWARENESS IN TERMS OF TRANSFERRING CULTURAL VALUES
Doç. Dr. Fahri Temizyürek, Arş. Gör. Hatice Vargelen
09. BİLGİSAYAR EĞİTİMİNİN EKONOMİ İÇİN ÖNEMİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
09. THE IMPORTANCE FOR ECONOMY OF COMPUTER EDUCATION: OECD COUNTRIES EXAMPLES
Öğr. Gör. Dr. Mediha Tezcan
10. ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULAMAYA YANSITILMASI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
10. TEACHERS’ VIEWS ABOUT IMPLEMENTATION OF THE MIDDLE SCHOOL MATHEMATICS CURRICULUM
Yrd. Doç. Dr. Mesut Bütün, Tuğba Gültepe
11. WORK PERSONALITY PROFILE( WPP) TESTİNİN STANDARDAZİSYONU VE GEÇERLİK GÜVENİRLİĞİ
11. STANDARDIZATION AND VALIDITY RELIABILITY OF WORK PERSONALITY PROFILE (WPP) TEST
Doç. Dr. Emine Eratay
12. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETİK VE MESLEKİ ETİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
12. INVESTIGATION OF PROSPECTIVE TEACHER'S VIEWS ON ETHICS AND PROFESSIONAL ETHICS
Yrd. Doç. Dr. Birsel Aybek, Arş. Gör. Tuğçe Karataş
13. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE YÖNELİK ALGILARI
13. TEACHER CANDIDATES’ PERCEPTIONS OF THE PROFESSION OF RESEARCH ASSISTANT
Doç. Dr. Nadir Çeliköz, Arş. Gör. Azmi Türkan
14. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÖNETİM SÜREÇLERİNDE KULLANIMI: FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA
14. USAGE OF INFORMATION TECHNOLOGY AT MANAGEMENT PROCESSES: PHENOMENOLOGICAL STUDY
Yrd. Doç. Dr. Türkan Aksu, Dr. Gökhan Cantürk
15. GİTARDA GEÇİŞLİ PARMAK YAPILANDIRMASININ ÖĞRENCİLERİN ÇALMA BECERİLERİNE ETKİSİ
15. THE EFFECT OF TRANSITIVE FINGER CONFIGURATION ON THE PROSPECTIVE TEACHER'S GUITAR PLAYING ABILITIES
Doç. Dr. Yakup Alper Varış, Doç. Fatih Akbulut, Öğrt. Çağdaş Altıncı
16. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİBER AYLAKLIK PROFİLLERİYLE BİLİŞSEL KAPILMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
16. INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CYBER- LOAFING PROFILES AND COGNITIVE ABSORPTION OF UNIVERSITY STUDENTS
Öğr. Gör. Tolga Hayıt, Yrd. Doç. Dr. Onur Dönmez
17. ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA DERSİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERİ
17. CHILD DEVELOPMENT PROGRAM STUDENTS' EXPECTATION FOR PRACTICE LESSONS AT PRESCHOOL INSTITUTIONS
Öğr. Gör. Ömer Nayci
18. LABORATUVARDA DENEYLERLE İLİŞKİLENDİRİLMİŞ ÖYKÜLERİN KULLANIMININ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ARGÜMANTASYON BECERİLERİNE ETKİSİ
18. THE EFFECT OF EXPERIMENTS RELATED STORIES IN LABORATORY TO THE ARGUMENTATION SKILLS OF PRESERVICE CLASSROOM TEACHERS
Doç. Dr. Şengül Saime Anagün, Yrd. Doç. Dr. Nurhan Atalay
19. KONUŞMA TANIMA TEKNOLOJİSİ KULLANARAK DEVRE ANALİZİ UYGULAMA ARAYÜZÜ
19. CIRCUIT ANALYSIS APPLICATION INTERFACE BY USING SPEECH RECOGNITION TECHNOLOGY
Arş. Gör. Ayşe Yayla, Doç. Dr. Hayriye Korkmaz, Doç. Dr. Ali Buldu
20. BLOOM’UN PROGRAMIN ÖĞELERİNE DAYALI DEĞERLENDİRME MODELİ BAĞLAMINDA İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇOKLU ANALİZİ
20. MULTI- ANALYSIS OF ENGLISH CURRICULUM THROUGH BLOOOM’S EVALUATION MODEL BASED ON PROGRAM ITEMS
Yrd. Doç. Dr. Veli Batdı
21. TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA İLETİŞİM: BİR SINIF ETKİLEŞİM ANALİZİ ÇALIŞMASI
21. COMMUNICATION IN TECHNOLOGY SUPPORTED EDUCATION ENVIRONMENTS: A CLASSROOM INTERACTION ANALYSIS
Prof. Dr. Zühal Çubukçu, Arş. Gör. Şule Betül Tosuntaş
22. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME SÜRECİNİ TEMEL ALAN ÖLÇME DEĞERLENDRİME YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
22. CLASSROOM TEACHERS VIEWS ABOUT MEASUREMENT AND EVALUATION APPROACHES BASED ON LEARNIG PROCESS
Doç. Dr. Hüseyin Anılan, Doç. Dr. Şengül Saime Anagün, Yrd. Doç. Dr. Nurhan Atalay, Arş. Gör. Dr. Zeynep Kılıç
23. MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAL ÖĞRENME NESNELERİNİN  KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
23. INVESTIGATION OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ SELF-EFFICACIES ABOUT USING VIRTUAL MANIPULATIVES
Öğr. Gör. Dr. Mutlu Pişkin Tunç
24. MÜZİK ÖGRETMENİ ADAYLARININ TEMEL ARMONİ BİLGİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
24. MEASUREMENT AND EVALUATION OF PRE-SERVICE MUSIC TEACHERS’ BASIC ARMONI KNOWLEDGE
Öğr. Gör. Dr. Turgay Tunç
25. MUTLULUK KORKUSU İLE ÖZNEL VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
25. THE RELATIONSHIPS OF FEAR OF HAPPINESS WITH SUBJECTIVE AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING
Yrd. Doç. Dr. Tuğba Sarı, Yrd. Doç. Dr. S. Gülfem Çakır
26. YÜZME EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNE ETKİSİ
26. THE EFFECTS OF SWIMMING TRAINING PROGRAM ON SELF-ESTEEM LEVELS OF UNIVERSTIY STUDENTS
Doç. Dr. Korkmaz Yiğiter, Arş. Gör. Kadir Tiryaki, Arş. Gör. Mensur Pehlivan
27. LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
27. INVESTIGATING THE HOPELESSNESS LEVEL OF THE STUDENTS ATTENDING FINAL YEAR OF THE HIGH SCHOOL
Doç. Dr. Korkmaz Yiğiter, Öğrt. Mihraç Kuru
28. 9. SINIF FİZİK ÖĞRETİMİNDE SANAL LABORATUVAR UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
28. AN ASSESSMENT OF VIRTUAL LABORATORY APPLICATIONS IN 9th GRADE PHYSICS TEACHING
Özden Karagöz-Mırçık, Prof. Dr. Ahmet Zeki Saka
29. YAYLI ÇALGILAR ÖĞRENCİ ORKESTRALARINDA TON KALİTESİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
29. STRATEGIES FOR IMPROVING THE TONE QUALITY IN STRINGED STUDENT ORCHESTRAS
Doç. Dr. Yakup Alper Varış
30. BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ ÜNİTESİNİN İŞLENMESİNDE DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI KULLANIMININ ÖĞRENEN MOTİVASYONUNA ETKİSİ
30. DIGITAL STORYTELLING EFFECT ON STUDENTS' MOTIVATION IN SUBJECT OF INFORMATION TECHNOLOGIES FUNDAMENTALS
Dr. Mustafa Sarıtepeci, Yrd. Doç. Dr. Hatice Durak
31. HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARINDA TEKNOLOJİYE ERİŞİMİN ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİM-İÇİ ORTAMA YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
31. INVESTIGATION OF TECHONOLOGY ACCESS EFFECTS ON STUDENTS PERCEPTION FOR ONLINE ENVIRONMENT IN BLENDED LEARNING
Dr. Mustafa Sarıtepeci,  Yrd. Doç. Dr. Hatice Durak
32. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINA İLİŞKİN ALGILARI
32. PERCEPTIONS OF DEPARTMENT OF NURSING STUDENTS ON CHILD NEGLECT AND ABUSE
Yrd. Doç. Dr. Arzu Akcan, Şeyma Demiralay
33. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİK KONULARINDA KULLANDIĞI STRATEJİ / YÖNTEM VE TEKNİKLERİN İNCELENMESİ
33. AN EVALUATION OF STRATEGIES, METHODS AND TECHNIQUES THAT SCIENCE TEACHERS USE IN TEACHING PHYSICS
Öğrtm. Muhammet Okuşlug, Yrd. Doç. Dr. Cihat Demir
34. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MOBİL TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASINA YÖNELİK ÖRNEK BİR ARAŞTIRMA
34. A SAMPLE RESEARCH ON USING MOBILE TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION
Öğr. Gör. Evren Sezgin, Öğr. Gör. Dr. Güray Tonguç
35. MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PARAMETRİK TASARIM PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
35. A SCALE FOR THE ASSESSMENT OF PARAMETRIC DESIGN PROJECTS OF ARCHITECTURE STUDENTS
Yrd. Doç. Bülent Onur Turan, Öğr. Gör. Kemal Şahin
36. ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN STAJ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
36. EVALUATION OF INTERNSHIP PRACTICES IN ASSOCIATE STUDENTS: MARMARA UNIVERSITY SAMPLE
Yrd. Doç. Dr. Necla Tektaş, Arş. Gör. Ayşe Yayla, Arş. Gör. Ali Sarıkaş, Arş. Gör. Zühal Polat, Doç. Dr. Mehmet Tektaş, Öğr. Gör. Nuray Öz Ceviz
37. MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN GENÇLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
37. AN INVESTIGATION ON ENTREPRENEURSHIP TRENDS OF YOUNG PEOPLE LEARNING IN VOCATIONAL HIGH SCHOOLS
Öğr. Gör. Nuray Öz Ceviz, Doç.  Dr. Mehmet Tektaş, Arş. Gör. Ayşe Yayla, Yrd. Doç. Dr. Necla Tektaş, Arş. Gör. Ali Sarıkaş,  Arş. Gör. Zühal Polat
38. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA AKADEMİK BENLİK SAYGISI İLE KİŞİLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
38. INVESTIGATION OF PRESCHOOL CHILDREN’S ACADEMIC SELF- ESTEEM AND INTERPERSONAL PROBLEM SOLVING SKILLS
Yrd. Doç. Dr. Nazan Kaytez, Öğr. Gör. Gül Kadan
39. ERKEN ÇOCUKLUK ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM ÖĞRETMEDE MESLEKİ GELİŞİMLERİ AMACIYLA DÜNYADA GELİŞTİRİLMİŞ PROGRAM/PROJELERİN İNCELENMESİ
39. INVESTIGATING SYLLABUS/PROJECTS IMPROVED AROUND THE WORLD IN TERMS OF PRE-SCHOOL TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN TEACHING SCIENCE
Dr. Sara Kefi
40. POLİFONİK NİHAVENT BİR PİYANO ESERİNİN SESLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
40. INVESTIGATION OF STUDENT PERFORMANCES AIM TO PLAYING A POLIPHONIC NIHAVENT PIANO PIECE
Öğr. Gör. Dr. Turgay Tunç
41. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YALNIZLIKLARININ İNCELENMESİ
41. INVESTIGATION OF EDUCATION FACULTY STUDENTS’ SOCIAL MEDIA USAGE AND LONELINESS
Arş. Gör. Dr. İsmail Özsarı, Yrd. Doç. Dr. Gülşah Batdal Karaduman
@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.
JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS