DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret430905

2015 Cilt 4 Sayı 4


2015 (01 Kasım) CİLT 4 SAYI 4 

Editörlerden                                  

MAKALELER                                                      
 BU
SAYININ
TAMAMI
01. WEB TABANLI EĞİTİMİN VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
01. THE EFFECTIVENESS OF WEB-BASED TRAINING
Uzm. Turgut Pura, Uzm. Kardeş Aslan
02. UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN DUYGUSAL HESAPLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME
02. AN INVESTIGATION ON AFFECTIVE COMPUTING APPLICATIONS DEVELOPED FOR DISTANCE EDUCATION SYSTEMS
Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen Bulut Özek
03. UZAKTAN EĞİTİMİN GELECEĞİ: MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSE)
03. THE FUTURE OF DISTANCE EDUCATION: MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSE)
Araş. Gör. Merve Ergüney
04. TÜRKİYE’DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER
04. AN ANALYSIS OF OPEN AND DISTANCE LEARNING PROGRAMS IN TURKEY: TRENDS AND RECOMMENDATIONS
Yrd. Doç. Dr. Serpil Koçdar, Yrd. Doç. Dr. Tülay Görü Doğan
05. WEB TABANLI UYARLAMALI ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMLERİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA
05. ADAPTIVE WEB-BASED INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS AND AN APPLICATION
Yrd. Doç. Dr. Buket Doğan, Gülçin Arı
06. ONLİNE SINAV SİSTEMLERİNDE GÜVENLİK SORUNLARI VE GÜVENLİ ONLİNE SINAV GİRİŞ UYGULAMASI
06. SAFETY PROBLEMS IN ONLINE TEST SYSTEM AND A CASE STUDY
Öğr. Gör. Kadir Keskin,  Prof. Dr. Ali Güneş
07. UZAKTAN EĞİTİMDE KALİTE STANDARTLARI
07. QUALITY STANDARDS IN DISTANCE EDUCATION
Betül Tonbuloğlu, Yrd. Doç. Dr. Hasan Aydın
08. BİLİMSEL BİLGİNİN EPİSTEMOLOJİK YAPISI HAKKINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ: ARTVİN ÖRNEKLEMİ
08. PRESERVICE SCIENCE TEACHERS' VIEWS ON EPISTEMOLOGY OF SCIENCE: THE CASE OF ARTVIN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cansız, Yrd. Doç. Dr. Sibel Açışlı, Dr. Nurcan Cansız
09. PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
09. EXAMING TECHNOPEDOGOGIC EDUCATION SUFFICIENCIES OF STUNDENTS JOIN PEDOGOGIC FORMATION PROGRAMS ACCORDING TO SOME VARIABLES
Prof. Dr. Selahattin Gönen, Ferit Kocakaya
10. SINIF İÇİ DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE DAVRANIŞ YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİSİ
10. EFFECT OF BEHAVIOR MANAGEMENT SYSTEM ON CLASSROOM BEHAVIOR PROBLEMS SOLUTIONS
Yrd. Doç. Dr. Metin Zontul, Cüneyt Ali Mert
11. TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN 2012/2013 ÖRGÜN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI VE SIRALANMASI
11. CLASSIFICATION AND RANKING OF THE CITIES IN TURKEY DEPENDING ON THE 2012/2013FORMAL EDUCATION STATISTICS
Semih Küçükyılmaz, Doç. Dr. Serpil Aktaş, Arş. Gör. Özge Karadağ
12. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL İKLİMİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
12. DEVELOPING A SCHOOL CLIMATE SCALE FOR UNIVERSITY STUDENTS
Doç. Dr. Ali Rıza Terzi
13. ÖĞRETİM ELEMANI ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
13. INSTRUCTOR’S ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION SCALE (VALIDITY AND RELIABILITY)
Okt. Derya Eker
14. FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ 10. SINIF ELEKTRİK VE MANYETİZMA ÜNİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
14. THE PHYSICS CURRICULUM EVALUATION OF 10TH GRADE ELECTRIC AND MAGNETISM UNIT
Arş. Gör. Sevgi Koç, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yayla
15. KONSERVATUVARIN KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ ANASANAT DALINDA ÖĞRENİM GÖREN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKLERİNDEN BEKLENTİLERİ
15. EXPECTATIONS OF CONSERVATORY COMPOSITION AND CONDUCTING UNDERGRADUATE MAJORS FROM THEIR PROFESSIONS
Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Kılıç, Doç. Ebru Güner Canbey, Doç. Dr. Onur Nurcan
16. FEN, MATEMATİK ALANLARINDAN MEZUN VE 2013 KPSS'YE KATILAN ADAYLARIN BAŞARI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
16. COMPARISON OF CANDIDATES FROM SCIENCE, MATHEMATICS SUCCESS IN 2013 KPSS
Osman Yıldırım, Muhammet Raşit Koca
17. GENÇLERİN CİNSEL SAĞLIK KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİ ARTIRICI BİR MÜDAHALE: AKRAN EĞİTİMİ PROJESİ
17. AN INTERVENTION TO INCREASE SEXUAL HEALTH INFORMATION LEVELS OF YOUTH: PEER EDUCATION PROJECT
Yrd. Doç. Dr. Sultan Güçlü, Arş. Gör. Emel Elem, Arş. Gör. Ayşegül Unutkan
18. HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ EĞİTİMİN/ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
18. INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF SYSTEMATIC EDUCATION/LEARNING APPLIED IN LIFE SCIENCES COURSE
Öğr. Gör. Cihad Şentürk
19. GERÇEKÜSTÜCÜLÜK (SÜRREALİZM) SANAT AKIMININ MODA TASARIMI ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARINA ETKİSİ
19. THE EFFECT OF SURREALIST ART MOVEMENT IN FASHION DESIGN EDUCATION ON STUDENTS CREATIVITY
Doç. Dr. Fatma Koç,  Uzm. Başak Şoher
20. BİLFEN MESLEKİ İLGİ ENVANTERİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
20. THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF BILFEN VOCATIONAL INTEREST INVENTORY
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar, Yrd. Doç. Dr. Azize Nilgün Canel
21. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKULDAKİ NÖBET GÖREVLERİNDEKİ ÖNCELİKLİ DAVRANIŞLARI
21. PRIORITY BEHAVIORS OF PRIMARY TEACHERS ABOUT SCHOOL GUARD DUTY
Doç. Dr. Nida Bayındır
22. ÖZGECİLİĞİ ARTIRMAYA YÖNELİK PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGECİLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
22.THE EFFECT OF PSYCHO-TRAINING PROGRAM ON ALTRUISM LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS
Yrd. Doç. Dr. Pervin Nedim Bal, Cemrenur Topuz
23. SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ DERSİNDE TERCİH EDİLEN ETKİNLİKLERİN KULLANILMA SIKLIKLARININ İNCELENMESİ
23. ANALYSING THE FREQUENCY OF OCCURERENCE OF THE FAVOURED ACTIVITIES IN THE LEISURE TIME ACTIVITIES LESSON
Yrd. Doç. Dr. Semra Şen, Arş. Gör. İsmail Sarıkaya
24. YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ ÖYKÜLEYİCİ METİNLERİN TUTARLILIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
24. EVALUATING OF NARRATIVE TEXTS’ COHERENCE LEVEL IN COURSEBOOKS TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS
Arş. Gör. Dr. Nurşat Biçer, Arş. Gör. İsmail Çoban
25. FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİLE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ARAŞTIRILMASI
25. INVESTIGATION OF SCIENCE AND MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ABOUT THE LANGUAGE IN MATHEMATICS TEACHING
Arş. Gör. Dr. Yavuz Yaman, Doç. Dr. Dilek Ç. Gülten
26. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİ KAZANMALARI ÜZERİNE ETKİSİ
26. THE EFFECT OF TEACHING PRACTICE COURSE ON ACQUIRINGTHE OCCUPATIONAL SKILLS OF PRE-SERVICE P RIMARY SCHOOL TEACHERS
Yrd. Doç. Dr. Cevat Eker
27. MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE ANA ÇALGILARINI KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
27. ANALYSING MUSIC TEACHERS’ USE OF THE MAIN INSTRUMENTS DURING THE MUSIC COURSES
Yrd. Doç. Dr. Emrah Lehimler
28. YETENEK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK İLE İLİŞKİSİ: ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ÖRNEĞİ
28. RELATIONSHIP BETWEEN TALENT MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS: THE CASE OF PRIVATE SCHOOLS
Yrd. Doç. Dr. Nihan Demirkasımoğlu, Arş. Gör. Dr. Pelin Taşkın
29. İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ SOSYAL UYUM VE DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN DAVRANIŞ BOZUKLUKLARININ DÜZELTİLMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE OYUN ETKİNLİKLERİNİN ETKİSİ
29. THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY AND GAME ACTIVITIES,  ON ADAPTIVE BEHAVIORS OF CHILDREN WITH SOCIAL ADJUSTMENT AND BEHAVIOR DISORDER
Dr. Hulusi Alp, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çamlıyer
30. ERZURUM ÖRNEKLEMİNDE ŞEHİR MERKEZİ VE KIRSAL BÖLGEDE YAŞAYAN ANNELERİN ÇOCUKLARININ OYUN VE OYUNCAKLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
30. AN ANALYSIS ON THE OPINIONS OF MOTHERS WHO LIVE IN THE CITY CENTER AND THE RURAL AREA ABOUT THEIR CHILDREN’S PLAY AND TOYS: THE SAMPLE OF ERZURUM
Doç. Dr. Fatma Tezel Şahin, Arş. Gör. Aslı Balcı, Arş. Gör. Zeynep Nur Aydın Kılıç, Yrd. Doç. Dr. Ayşenur Yazar
31. EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİNE GÖRE İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN RESMİ MÜFREDATA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
31. VIEWS OF OFFICIAL CURRICULUM FOR PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHERS
Yrd. Doç. Dr. Mualla Murat, Yrd. Doç. Dr. Somayyeh Radmard, Gökçe Yıldırım
32. MESLEKİ EĞİTİM, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ GÜNCELLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
32. A STUDY ABOUT THE ACTUALITY OF OCCUPATIONAL RETRAINING, INFORMATION TECHNOLOGY PROGRAMS
Yrd. Doç. Dr. Nursel Yalçın, Berker Kılıç
33. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDE LABORATUAR KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
33. MIDDLE SCHOOL STUDENTS OPINIONS ABOUT USE OF LABORATORIES ON SCIENCE COURSE
Yrd. Doç. Dr. Ayberk Bostan Sarıoğlan
34. MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNDE ETİK
34. ETHICS IN ACCOUNTING AND AUDITING PROFESSIONS
Yrd. Doç. Dr. Berna Demir
35. UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÜYELERİNİ UZAKTAN EĞİTİME TEŞVİK EDEN FAKTÖRLER
35. DISTANCE EDUCATION AND PROMOTION FACTORS TO THE FACULTY OF DISTANCE EDUCATION
Dr. İlkay Abazaoğlu, Hasan Umurhan
36. TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
36. TURKISH TEACHER CANDIDATES ' READING HABIT ANALYSIS FROM VARIOUS ATTITUDES TOWARDS (SIIRT UNIVERSITY EXAMPLE)
Yrd. Doç. Dr. Erhan Akın
037. YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE KAYGI ÜZERİNE BİR ALAN YAZIN TARAMASI
037. A LITERATURE REVIEW ON ANXIETY IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING
Okt. Zekeriya Hamamcı, Okt. Ezgi Hamamcı
38. TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNDE ÇOKLU ORTAM ARAÇLARINDAN FAYDALANMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
38. TURKISH TEACHERS TAKE ADVANTAGE OF MULTIMEDIA TOOLS FOR MAINSTREAMING AN INVESTIGATION OF STUDENTS ' EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. Erhan Akın
39. MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERDE KULLANILAN UYGULAMALI DERS SINAVLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
39. STUDENT VIEWS OF SKILLS TESTS USED IN VOCATIONAL AND TECHNICAL HIGH SCHOOLS
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bahar, Bülent Kobak
40. GENEL FİZİK LABORATUARI I DERSİNDE BİLİMSEL HİKÂYELERİN KULLANILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
40. THE OPINIONS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES ABOUT USING OF SCIENTIFIC STORIES IN GENERAL PHYSICS LABORATORY I COURSE
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Nesibe Köklükaya, Öğr. Gör. Dr. Ezgi Güven Yıldırım
@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.
JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS