DUYURU
2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar, makale gönderebilirsiniz.  İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam36
Toplam Ziyaret428426
Academindex
Idealonline
IAD
Google Scholar
ROOTINDEXING
arastirmax

2014 Cilt 3 Sayı 2

2014 CİLT 3 SAYI 2

Editörlerden

MAKALELER
BU SAYININ TAMAMI

01. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT EKSİKLİĞİNE YÖNELİK DURUMLARININ ÖĞRETMEN VE AİLE ALGILARINA GÖRE İNCELENMESİ (AMASYA İLİ ÖRNEĞİ)ÖzetMakale
01. INVESTIGATION ON SECONDARY-SCHOOL STUDENTS’ HYPERACTIVITY AND CAREFULLNESS  DEFICIENCY RELATED TO THEIR TEACHERS’  AND PARENTS’  PERCEPTION (CASE STUDY: AMASYA)Abstract
Ahmet Üstün, A. Büşra Çİfci,  Zeliha Betül Kinaci
02. MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVLARINDA İLK DENEYİM: MATEMATİK DERSİÖzetMakale
02. THE FIRST EXPERIENCE IN CENTRAL SYSTEM COMMON EXAMS: MATHEMATICSAbstract
Deniz Kardeş Birinci
03. ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE İNCELEMEÖzetMakale
03. EVALUATION OF PROBLEM SOLVING SKILLS AND THE MULTIPLE INTELLIGENCE DOMAINS: A STUDY ON PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATESAbstract
Olcay Kiremitci, Meliha Canpolat, Lale Yıldız
04. ORTAOKUL SINIFLARINDAKİ ÖĞRETMEN SANDALYESİNİN GEREKLİLİĞİ VE SINIF YÖNETİMİNE ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, VELİ İDARECİLERİN GÖRÜŞLERİÖzetMakale
04.THE VIEWS OF STUDENT-TEACHER- STUDENT’S PARENTS AND SCHOOL DIRECTORY ABOUT THE TEACHER-CHAIR’ S NECESSITY IN THE SECONDARY SCHOOLS AND ITS EFFECT ON THE CLASS MANAGEMENTAbstract
Cihat Demir, Selçuk Topdemir, Göksel Özgezerim
05. MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ TEZLERİN İNCELENMESİ (2004-2013)ÖzetMakale
05. THE EXAMINATION OF THESES TO RELATE WITH MATHEMATICS CURRICULUM  (2004-2013)Abstract
Kürşat Yenilmez, Nihan Sölpük
06. BİR MÜZİK ÖĞRETMENİ NASIL OLMALIDIR?ÖzetMakale
06. HOW SHOULD BE MUSIC TEACHERS?Abstract
Deniz Beste Çevik Kılıç
07. GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMİÇİ ELEKTROGAME OYUNUNUN 4. BASAMAK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ BAŞARISINA ETKİSİÖzetMakale
07. THE EFFECT OF ONLINE ELECTROGAME GAME ON 4TH GRADE INFORMATION TECHNOLOGIES COURSE IN PRIMARY SCHOOLSAbstract
Hüseyin Güneş, Mehmet Emin Korkusuz
08. TMS VE TTK'NIN GETİRDİĞİ UYGULAMALARIN MUHASEBE EĞİTİMİYLE ÖRTÜŞÜP ÖRTÜŞMEDİĞİNİN İRDELENMESİÖzetMakale
08. THE INVESTIGATION OF TURKISH TRADE LAW AND TURKEY ACCOUNTING STANDARDS APPLICATIONS WHETHER IT OVERLAPS WITH ACCOUNTING PRACTICESAbstract
Aysel Güney
09. ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE YÖNELİK DAVRANIŞ VE YAŞANTI MODELLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİÖzetMakale
09. INVESTIGATION OF WORK RELATED BEHAVIORS AND EXPERIENCE PATTERNS OF TEACHERS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLESAbstract
Olcay Kiremitci, R. Timuçin Gençer, Erdinç Demiray
10. 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIKLARI ÇEVREYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİÖzetMakale
10. 11TH GRADE STUDENTS’ VIEWS ABOUT THE ENVIRONMENT THEY LIVE INAbstract
Ebru Işık, Gülcan Çetin
11. MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARIÖzetMakale
11. MUSIC TEACHERS READING HABITS OF CANDIDATEAbstract
Deniz Beste Çevik Kılıç
12. AKADEMİK ÖZ-YETERLİK: OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULANIMIN YORDAYICI ROLÜÖzetMakale
12. ACADEMIC SELF-EFFICACY: PREDICTIVE ROLES OF POSITIVE AND NEGATIVE AFFECTAbstract
Abdullah Yalnız
13. MATEMATİK ÖĞRETİMİ VE MATEMATİKSEL DÜŞÜNMEÖzetMakale
13. MATHEMATICS TEACHING AND MATHEMATICAL THINKINGAbstract
Esen Ersoy, Pınar Güner
14. EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA MODSAL BETİMLEMELERİN KULLANIMIÖzetMakale
14. THE APPLICATION OF MODAL REPRESENTATION IN EDUCATIONAL RESEARCHAbstract
Funda Yeşildağ-Hasançebi, Yüksel Göktaş, Murat Günel
15. FEN ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YARATICILIK KAVRAMINA VE YARATICI DÜŞÜNMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİÖzetMakale
15. INVESTIGATING OF THE VIEWS ABOUT THE CREATIVITY  AND CREATIVE THINKING OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS TO DIFFERENT VARIABLESAbstract
Didem İnel Ekici
16. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ DERSİ BAŞARILARINDA, CİNSİYET, SINIF DÜZEYİ VE AİLE YAPISININ ROLÜ ÖzetMakale
16. THE ROLE OF GENDER, GRADE LEVEL AND FAMILY ENVIRONMENT IN HIGH SCHOOL STUDENTS' BIOLOGY ACHIEVEMENTAbstract
Özlem Sadi,  Miray Uyar, Hatice Yalçın
17. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK FİZİKSEL–DUYGUSAL–KÜLTÜREL YÖNTEM: KURAMSAL BİR ÇALIŞMAÖzetMakale
17. THE PHYSICAL-EMOTIONAL-CULTURAL METHOD (PhyEmoC) THAT CAN BE USED IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: A THEORETICAL STUDYAbstract
Gürkan Tabak, Ali Göçer
18. POPÜLER KÜLTÜRÜN LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİÖzetMakale
18. THE EFFECTS OF POPULAR CULTURE AMONG HIGH SCHOOL STUDENTSAbstract
Murat Polat, Nihan Sölpük
19. FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PROJE GÖREVLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİÖzetMakale
19. SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS' OPINIONS ON PROJECT DUTIESAbstract
Yusuf  Kaşıkçı, Şafak Uluçınar Sağır, Salih Değirmenci, Ahmet Bacanak
20. ÇALGI YAPIM USTALARI VE ÇALGI SATIŞ MAĞAZALARININ İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİÖzetMakale
20. MASTERS OF INSTRUMENT MADE STORE SALES AND INVESTIGATION OF INSTRUMENT: THE CASE OF ANTALYAAbstract
Sevilay Gök Akyıldız
21. TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ DİL BİLGİSİ ETKİNLİKLERİNİN METİNLERLE İLİŞKİSİÖzetMakale
21. THE RELATION OF GRAMMAR ACTIVITES WITH TEXTS IN THE TURKISH TEXTBOOKSAbstract
Melda Karagöz, Utku Oryaşın
22. TOPLUMSAL CİNSİYET VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ: ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBİYATI DERS KİTAPLARINDA KADIN YAZARLARÖzetMakale
22. GENDER AND TEACHING LITERATURE: WOMEN WRITERS IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LITERATURE TEXTBOOKSAbstract
Nuray Küçükler Kuşcu
23. TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASIÖzetMakale
23. BIBLIOGRAPHY STUDY RELATED WITH LISTENING SKILL IN TURKISH LANGUAGE EDUCATIONAbstract
Fulya Topçuoğlu Ünal, Fatih Özer
24. ORTAÖĞRETİM BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİLERLE OLAN İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANAN STRESÖzetMakale
24. SECONDARY SCHOOL BRANCH TEACHER’S STRESS ORIGINATING FROM RELATIONSHIPS WITH THEIR PRINCIPALSAbstract
İlhan Günbayı, Asiye Tokel, Tayfun Yörük, Serdar Özçetin
25. MOODLE KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN WEB DESTEKLİ EĞİTİM HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİÖzetMakale
25. STUDENT VIEWS UPON THE WEB BASED EDUCATION BY USING MOODLEAbstract
Sekvan Kuzu, Fatih Balaman
26. ÇALIŞMA YAPRAKLARININ ÖĞRENCİLERİN YÜKSELTGENME VE İNDİRGENME KAVRAMLARINI ANLAMALARI ÜZERİNE ETKİSİÖzetMakale
26. THE EFFECT OF WORKSHEETS ON STUDENTS’ UNDERSTANDING OF THE CONCEPTS OF OXIDATION AND REDUCTIONAbstract
Hülya Demircioğlu, Gökhan Demircioğlu, Mustafa Yadigaroğlu
27. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN BELİRLENEREK BÖLÜMLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASIÖzetMakale
27. THE COMPARATIVE ANALYSIS OF DEPARTMENTS ON LEARNING STRATEGIES FROM THE FACULTY OF EDUCATION BY DETERMINING THE LEARNING STRATEGIESAbstract
Sekvan Kuzu, Fatih Balaman, Murat Canpolat
28. BEYİN TEMELLİ ÖĞRENMENİN AÇILIMI NEDİR?ÖzetMakale
28. WHAT IS THE ESSENCE OF BRAIN BASED LEARNING?Abstract
Murat Polat
29. MESLEKİ TÜRK MÜZİĞİ VE BATI MÜZİĞİ EĞİTİMİ ALMAKTA OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NAMUSA İLİŞKİN TUTUMLARIÖzetMakale
29. ATTITUDES OF THE UNIVERSITY STUDENTS STUDYING VOCATIONAL TURKISH MUSICAND WESTERN MUSIC TOWARD HONOR Abstract
Tarkan Yazıcı, Şefika İzgi Topalak
30. İLKOKULLARDA SANATSAL DENETİM VE ÖĞRETMEN MOTİVASYONU ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİÖzetMakale
30. ARTISTIC SUPERVISION AT PRIMARY SCHOOLS AND TEACHERS’ OPINIONS ABOUT ARTISTIC SUPERVISION UPON TEACHER MOTIVATIONAbstract
Türkan Argon, Mehmet İsmetoğlu, Buket İşeri
31. MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SAYISAL DERSLERDEKİ BAŞARISINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN NEDENLERİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNDEN YARARLANARAK İNCELENMESİ (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ) ÖzetMakale
31. POLYTECHNICS STUDENTS DIGITAL COURSES TAKE ADVANTAGE OF THE SUCCESS OF THE INVESTIGATION OF THE CAUSES ADVERSELY AFFECT STUDENT OPINIONS (AKDENIZ UNIVERSİTY SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL EXAMPLE) Abstract
Mahmut Sarı
32. KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİÖzetMakale
32. VIEWS OF CHEMISTRY TEACHERS ABOUT THE FATIH PROJECTAbstract
Gökhan Demircioğlu, Mustafa Yadigaroğlu
33. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİYLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİ SORULARIN BRANŞLARA GÖRE DAĞILIMININ BELİRLENMESİ ÖzetMakale
33. DETERMINATION OF THE QUESTIONS RELATED TO SCIENCE AND TECHNOLOGY WONDERED BY MIDDLE SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO THEIR BRANCHES Abstract
Gamze Dolu, İbrahim Vesek
34. ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERE İŞ-MESLEK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARA İLİŞKİN VERİLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ÖzetMakale
34. A REVIEW OF THE INSTITUTIONS PROVIDING EMPLOYMENT AND VOCATIONAL EDUCATION TO INDIVIDUALS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES Abstract
Tuna Şahsuvaroğlu
35. TİCARET MESLEK LİSELERİNDE BİLGİSAYAR MESLEK DERSİ ALAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIMLARININ ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ(BİR ARAŞTIRMA) ÖzetMakale
35. AN ETHICAL EVALUATION ABOUT COMPUTER USING BEHAVIOR WITH HIGH SCHOOL STUDENTS WHO ATTEND COMPUTER CLASS IN TRADE VOCATIONAL HIGH SCHOOL (A RESEARCH) Abstract
Zekai Öztürk, Hatice Filiz Subaşı
36. DERSHANELERİN EĞİTİM SİSTEMİMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİÖzetMakale
36. ROLE AND IMPORTANCE OF DERSHANES IN OUR EDUCATION SYSTEMAbstract
İlknur Nezaket Baran, Taner Altun
37. OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASIÖzetMakale
37. VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF IDENTIFICATION SCALE FOR UTILIZATION DEGREE OF BASIC SCIENTIFIC PROCESS SKILLS OF PRE-SCHOOL TEACHERS Abstract
Sara Kefi, Nadir Çeliköz
38. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELİRSİZLİK İLKESİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNE 7E ÖĞRETİM MODELİNİN ETKİSİÖzetMakale
38. EFFECTS OF 7E TEACHING MODEL ON PRE-SERVIVE SCIENCE TEACHERS’ CONCEPTUAL UNDERSTANDING ABOUT UNCERTAINTY PRINCIBLEAbstract
Meryem G. Baybars, Hüseyin Küçüközer
39. FEN ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE ÖZYETERLİK ALGILARIÖzetMakale
39. PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ VIEWS AND SELF-EFFICACY PERCEPTIONS ABOUT PROBLEM BASED LEARNING METHODAbstract
Didem İnel Ekici, Hilal Küçük, Huriye Deniş Çeliker
40. ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARINI KAVRAMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARIÖzetMakale
40. COMPREHENSION REGARDING TO LEVELS ATTITUDES OF MIDDLE SCHOOL 8TH CLASS STUDENTS ATATURK’S PRINCIPLES AND REFORMSAbstract
Meral Öner, Galip Öner

JRET'DE ARA

 

www.ijifactor.com
http://www.rootindexing.com

Rootindexing
http://oaji.net


http://sindexs.orgROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS