DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret430901

2016 Cilt 5 Sayı 4


2016 (KASIM) CİLT 5 SAYI 4

Editörlerden 

MAKALELER                                                      
 BU
SAYININ
TAMAMI
01. PSİKOLOJİK İYİ 0LUŞUN YORDAYICILARI OLARAK BİREYSEL FARKLILIKLAR: ÖZGÜNLÜK, BENLİK SAYGISI VE SÜREKLİ KAYGI
01. INDIVIDUAL DIFFERENCES AS PREDICTORS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING: AUTHENTICITY, SELF-ESTEEM AND TRAIT-ANXIETY
Yrd. Doç. Dr. Başak Beydoğan Tangör, Yrd. Doç. Dr. Ferzan Curun
02.TERS YÜZ SINIF MODELİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİ
02. THE IDEAS OF PRE-SERVICE TEACHERS REGARDING THE “FILIPPED CLASSROOM MODEL”
Öğr. Gör. Dr. Handan Kocabatmaz
03. HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE UYGULANABİLİR BİR YÖNTEM: DEĞER AÇIKLAŞTIRMA
03. AN APPLICABLE METHOD IN NURSING EDUCATION: VALUES CLARIFICATION
Arş. Gör. Ayşe Deliktaş, Yrd. Doç. Dr. Öznur Körükcü, Prof. Dr. Kamile Kabukcuoğlu
04. DEĞİŞMEYEN KALIPYARGI: BİLİM İNSANININ ÖZELLİKLERİ
04. THE UNVARYING STEREOTYPE: CHARACTERISTICS OF A SCIENTIST
Arş. Gör. Nisa Yenikalaycı
05. OBSTETRİK ACİLE YÖNELİK BECERİ GELİŞTİRMEDE ETKİN BİR YÖNTEM: SİMÜLASYON TEMELLİ EĞİTİM
05.AN EFFECTIVE METHOD FOR SKILL DEVELOPMENT IN OBSTETRIC EMERGENCIES: SIMULATION-BASED TRAINING
Yrd. Doç. Dr. Öznur Körükcü, Prof. Dr. Kamile Kabukcuoğlu
06. PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARINA DAYALI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ WEB TABANLI ÖĞRENME ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
06. ASSESSMENT OF INDIVIDUALIZED WEB BASED LEARNING ENVIRONMENT BASED ON PROBLEM SOLVING STEPS
Yrd. Doç. Dr. Derya Özlem Yazlık, Doç. Dr. Ahmet Erdoğan
07. SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMIN ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN  ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNE ETKİSİ: META ANALİZ ÇALIŞMASI
07. THE EFFECTS OF SOCIAL ACTIVITIES PARTICIPATION ON CRITICAL THINKING DISPOSITION OF NURSING STUDENTS: A META ANALYSIS
Doç. Dr. Filiz Kantek, Öğr. Gör. Nezaket Yıldırım
08. TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
08. EVALUATION OF TOURIST GUIDE EDUCATION: AN APPLICATION TO PROFESSIONAL TOURIST GUIDES
Arş. Gör. Nuray Eker, Doç. Dr. Burhanettin Zengin
09. SANAT EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ İNCELENMESİ
09. AN INVESTIGATION ON THE RESERACHES FOR ART EDUCATION
Doç. Dr. Damla Bulut, Yasemin Gülsoy
10. EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİNDEN AYRILMIŞ KADINLARIN YAŞADIĞI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA
10. THE VIEWS OF FEMALE TEACHERS RESIGNED FROM EDUCATIONAL ADMINISTRATION ABOUT THE PROBLEMS THEY FACE DURING THEIR ADMIN: A PHENOMENOLOGICAL STUDY
Fatoş Yücedağ, Prof. Dr. İlhan Günbayı
11. ORTAOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ALGILARI (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)
11. ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ CONCEPTIONS OF TEACHING GRAMMAR IN MIDDLE SCHOOLS (THE EXAMPLE OF MALATYA)
Yrd. Doç. Dr. Ezlam Pepeler,  Nurhan Livan
12. PROJE TABANLI ÖĞRENMENİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FOTOSENTEZ KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
12. THE EFFECT OF PROJECT BASED LEARNING ON PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS ACHIEVEMENT ABOUT PHOTOSYNTHESIS
Oğuzhan Nacaroğlu, Doç. Dr. Fatma Mutlu
13. SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ ÖĞRENCİ VELİLERİNİN DEĞER ALGILARI
13. VALUES PERCEPTIONS OF PARENTS OF SOCIAL SCIENCES HIGH SCHOOL STUDENTS
Okt. Serkan Padem, Sinan Bozkurt
14. YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN TURİZM REHBERLİĞİ EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
14. THE EVALUATION OF LANGUAGE TEACHING METHODS WITHIN THE TOURISM GUIDENCE EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. Gül Erkol Bayram
15. ÖĞRENCİ GÖZÜYLE MÜZİK DERSİNE BAKIŞ AÇISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
15. EVALUATION OF THE OPINION ON MUSIC COURSE WITH THE EYE OF STUDENTS
Doç. Dr. Ilgım Kılıç
16. İLKOKULDA ÇOKLU ZEKÂ KURAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
16. THE EXAMINATION OF TEACHER VIEWS RELATED TO APPLICABILITY OF THE MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY AT PRIMARY SCHOOL
Yrd. Doç. Dr. Cemil İnan, Serdar Erkuş
17. GÜZEL SANATLAR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
17. RESEARCH ON LANGUAGE AND EXPRESSION CHARACTERISTICS OF CLASS-9 PIANO COURSEBOOK IN FINE ARTS HIGH SCHOOL
Yasemin Gülsoy
18. PYTHON İLE TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ MODELİ
18. DIAGNOSTIC TREE MODEL WITH PYTHON
Arş. Gör. Nisa Yenikalaycı
19. BİR EĞİTİM ROMANI: SUÇ VE CEZA
19. AN EDUCATIONAL NOVEL: CRIME AND PUNISHMENT
Yrd. Doç. Dr. Leyla Şener
20. KONİK KESİTLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİNDE FOTO-MAT ETKİNLİĞİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR UYGULAMA: HİPERBOL ÖRNEĞİ
20. AN APPLICATION FOR THE USE OF PHOTOMATH ACTIVITY IN ANALYTICAL EXAMINATION OF CONIC SECTION: HYPERBOLE EXAMPLE
Doç. Dr. Aytaç Kurtuluş
21. EVLİ BİREYLERİN EVLİLİK DOYUMUNUN CİNSİYET VE EŞ DESTEĞİNE GÖRE İNCELENMESİ
21. AN INVESTIGATION OF MARRIED INDIVIDUALS’ MARITAL SATISFACTION RELATED TO GENDER AND SPOUSAL SUPPORT
Yrd. Doç. Dr. Zekavet Kabasakal, Arş. Gör. Dr. Yağmur Soylu
22. EVLİ KADINLARIN YAŞAM DOYUMUNUN EVLİLİK DOYUMU VE ÇALIŞMA DURUMU İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
22. AN INVESTIGATION OF MARRIED WOMEN’S LIFE SATISFACTION RELATED TO MARITAL SATISFACTION AND WORKING CONDITIONS
Arş. Gör. Dr. Yağmur Soylu, Yrd. Doç. Dr. Zekavet Kabasakal
23. BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA E-ÖĞRENME PLATFORMU İÇİN GÖRSEL EĞİTİM MODÜLÜ GELİŞTİRİLMESİ
23. DEVELOPING A VISUAL USER TRAINING MODULE FOR AN E-LEARNING PLATFORM AT A PUBLIC UNIVERSITY
Dr. Mehmet Bilge Kağan Önaçan, Prof. Dr. Alper Ertürk
24. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ZİHİNDE KESME BECERİLERİ
24. MENTAL CUTTING SKILLS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES
Doç. Dr. Mustafa Zafer Balbağ
25. TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİK ALGILARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
25. PROFESSIONAL COMPETENCY PERCEPTIONS OF HISTORY TEACHER CANDIDATES: A COMPARATIVE RESEARCH
Arş. Gör. Dr. Aslı Avcı Akçalı
26. ANNELİĞİN AKADEMİK KARİYER GELİŞİMİNE ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
26. THE QUALITATIVE STUDY ON THE EFFECTS OF MOTHERHOOD TO ACADEMIC CAREER DEVELOPMENT
Doç. Dr. Özlem Belkıs
27. ÖĞRETMENLERİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİNİN İŞ DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
27. ANALYSIS OF THE IMPACT OF CONFLICT RESOLUTION SKILLS OF TEACHERS ON JOB SATISFACTION
Prof. Dr. Neriman Aral, Öğr. Gör. Gül Kadan
28. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KARİYER İYİMSERLİĞİ VE UYUMLULUĞU İLE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ
28. RELATIONSHIP BETWEEN CAREER ADAPTABILITY, CAREER OPTIMISM AND GENDER PERCEPTION AMONG COLLEGE STUDENTS
Prof. Dr. Diğdem M. Siyez,  Doç. Dr. Özlem Belkıs
29. LİSE ÖĞRENCİLERİNDE KARİYER DENETİM ODAĞINI YORDAYICI DEĞİŞKENLER OLARAK TOPLUMSAL CİNSİYET VE EBEVEYNE BAĞLANMA
29. CAREER LOCUS OF CONTROL IN ADOLESCENCE: THE ROLE OF GENDER PERCEPTIONA ND ATTACHMENT TO PARENTS
Arş. Gör. Seçil Seymenler, Prof. Dr. Diğdem M.  Siyez
30. FEN BİLGİSİ VE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STEM’E YÖNELİK TUTUMLARI
30.THE STEM ATTITUDES OF PROSPECTIVE SCIENCE AND MIDDLE SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, Doç. Dr. M. Zafer Balbağ
31. OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ
31. THE INVESTIGATION ABOUT IN-SERVICE TRAINING NEEDS OF SCHOOL COUNSELORS
Prof. Dr. Mehmet Güven, Arş. Gör. Sabire Kılıç,  Arş. Gör. Yunus Hayran,  Arş. Gör. Baki Büyüksevindik
32. BLOGLARDA UZAKTAN ÖĞRENME
32. DISTANCE LEARNING IN THE BLOGS
Yrd. Doç. Dr. Serap Öztürk
33. SCAMPER (YÖNLENDİRİLMİŞ BEYİN FIRTINASI) TEKNİĞİNİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
33. THE VIEWS OF PROSPECTIVE TEACHERS ABOUT THE USE OF SCAMPER (DIRECTED BRAINSTORMING) TECHNIQUE
Doç. Dr. Serçin Karataş,  Arş. Gör. Emine Su Tonga
34. İLKOKUL 1. SINIF ANADİL ÖĞRETİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE VE AVUSTRALYA
34. THE COMPARISON OF FIRST GRADE MOTHER TONGUE CURRICULUM: TURKEY AND AUSTRALIA
Oktm. Serkan Padem
35. BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
35. INVESTIGATON OF THE INDIVIDUAL INNOVATIVENESS LEVELS OF THE PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS
Yrd. Doç. Dr. İ.Ümit Yapıcı
36. AYNI GÖZLEM - FARKLI ÇIKARIM: MEVSİMLER ÖRNEĞİ
36. THE SAME OBSERVATION - DIFFERENT INFERENCE: THE SAMPLE OF SEASONS
Yrd. Doç. Dr. Mualla Bolat, Arş. Gör. Nisa Yenikalaycı
37. ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
37. EXAMINING PERCEIVED SOCIAL SELF-EFFICACY OF PRE-SERVICE TEACHERS
Arş. Gör. Dr. Ferit Karakoyun
38. ÇOCUKLARIN BESİN TÜKETİMİ VE BESLENME DAVRANIŞLARININ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
38.THE AFFECT OF CHILDREN’S NUTRITION AND NUTRITION BEHAVIOUR ON THEIR ACADEMIC SUCCESS
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Meydanlıoğlu
39. ORTAOKUL 8. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI ÜZERİNE BİR İNCELEME
39. A REVIEW OF TEACHER GUIDEBOOK FOR SECONDARY SCHOOL 8TH CLASS MUSIC LESSON
Doç. Dr. Damla Bulut
40. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKULLARDA YÜRÜTÜLEN DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
40. EVALUATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS' POINT OF VIEW ABOUT ONGOING VALUES EDUCATION PRACTICES IN SCHOOLS
Doç. Dr. Bayram Bıçak, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Karataş, Dr. Emel Sünter, Ayşe Ünver, Gülcan Korkut, Hüseyin Gökalp, Zhyldyz Akunova
@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.
JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS