DUYURU
2024 Cilt 13 Sayı 1 (ŞUBAT 2024) için  en geç 1  Şubat 2024 Tarihine kadar, makale gönderebilirsiniz.  İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 1 (February 2024) until February 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam99
Toplam Ziyaret419466
Academindex
Idealonline
IAD
Google Scholar
ROOTINDEXING
arastirmax

2015 Cilt 4 Sayı 1


2015 CİLT 4 SAYI 1

Editörlerden                                    

MAKALELER                                                       
 BU SAYININ TAMAMI
01. 5-6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN İLETİŞİM BECERİLERİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
01. THE VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSIS OF COMMINICATION SKILLS FOR SCALE 5-6 AGED CHILDREN
Prof. Dr. Alev Önder, Araş. Gör. Dr. Asude B. Dağal, Arş. Gör. Duygu Şallı
02. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÇOCUKLUK DÖNEMİ İSTİSMAR YAŞANTILARIVE PSİKOLOJİK İYİ OLMA
02. CHILDHOOD ABUSE AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AMONG UNIVERSITY STUDENTS
Yrd. Doç. Dr. Zekavet Kabasakal, Şirin Erdem
03. BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI
03. THE PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE OF PRIMARY SCHOOLS TEACHERS’ IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Doç. Dr. Nurhayat Çelebi, Turan Tolga Vuranok, Dr. H. Tezer Asan
04. İSTATİSTİK ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
04. NEW APPROACHS ON STATISTICAL TEACHING
Yrd. Doç. Dr.Timur Koparan, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akıncı
05. KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
05. THE ROLE OF THE HIGHER EDUCATION IN CAREER DEVELOPMENT AND EMPLOYERS PERCEPTIONS: A RESEARCHE FIELD
Öğr. Gör. Dr. Menekşe Şahin, Fikret Tepençelik
06. EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIM YÖNTEMLERİNİN VERİMLİ ÖĞRENME SÜRECİNDEKİ ETKİLERİ
06. EFFECTS OF TECHNOLOGY USING METHODS IN EDUCATION FOR EFFICIENT LEARNING PROCESS
Yrd. Doç. Dr. Hülya Soydaş Çakır
07. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİSİPLİN ANLAYIŞLARI İLE İÇ-DIŞ DENETİM ODAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
07. THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES NDERSTANDINGS OF DISCIPLINE AND INTERNAL -EXTERNAL CONTROL FOCUSES
Yrd. Doç. Dr. Ümit Şahbaz, Öğr. Gör. Muhsin Yörük, Osman Özcan
08. PSİKOLOJİK İYİ OLMA VE YETİŞKİN BAĞLANMA BOYUTLARI
08. PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND ADULT ATTACHMENT DIMENSIONS
Şirin Erdem, Yrd. Doç. Dr. Zekavet Kabasakal
09. ETKİNLİK TEMELLİ MÜZİK DERSLERİNİN YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMLARINA ETKİSİ
09. THE EFFECTS OF ACTIVITY BASED MUSIC LESSONS ON THE ATTITUDES OF 7TH GRADE STUDENTS
Yrd. Doç. Dr. Senem Acay Sözbir, Özgül Güzel Kemaloğlu
10. GÖRSEL MEDYA ÇAĞINDA ÇOCUKLARIN VİDEO OYUN BAĞIMLILIKLARI
10. VIDEO GAME ADDICTION OF CHILDREN IN TIMES OF VISUAL MEDIA
Yrd. Doç. Dr. Kadir Alper, Öğr. Gör. Dr. Necmi Aytan, Arş. Gör. Süleyman Ünlü
11. İNFORMAL (SINIF DIŞI) ÖĞRENME ORTAMI Pİ GÜNÜ: BÜYÜK RİSK YARIŞMASI ÖRNEĞİ
11. INFORMAL (Out-of-Class) LEARNING ENVIRONMENT PI DAY: EXAMPLE OF JEOPARDY
Doç. Dr. Aytaç Kurtuluş
12. BARIŞ MANÇO ÖRNEĞİNDEN HAREKETLE MÜZİĞİN AHLAK EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİ VE İŞLEVİ
12. SIGNIFICANCE AND FUNCTION OF MUSIC IN MORAL EDUCATION, THE SIMPLE OF BARIŞ MANÇO
Arş. Gör. Göktürk Erdoğan
13. ÇOCUK GELİŞİMİ KURAMLARI VE DİL ÖĞRETMENLERİ İÇİN YANSIMALARI
13. CHILD DEVELOPMENT THEORIES AND THEIR REFLECTIONS TO LAANGUAGE TEACHERS
Okt. Zekeriya Hamamcı, Okt. Ezgi Hamamcı
14. YENİLENEN KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLE DESTEKLİ ANALİZİ
14. ANALYSIS OF RENEWED CHEMISTRY CURRICULUM AIDED BY TEACHERS’ PERCEPTIONS
Doç. Dr. Gökhan Demircioğlu, Arş. Gör. Ayşegül Aslan, Dr. Mustafa Yadigaroğlu
15. ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ, KAYNAŞTIRMA ÖĞRETMENİ VE KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
15. THE METAPHORS DEVELOPED BY PRESERVICE TEACHERS FOR THE CONCEPTS IN “ INCLUSIVE EDUCATION,  INCLUSIVE TEACHER AND INCLUSIVE STUDENT “
Öğr. Gör. Gülşen Altıntaş, Öğr. Gör. Öznur Baykan, Emine Kahraman, S. Uğur Altıntaş
16. TÜRKİYE’DE AİLE EĞİTİMİ KONUSUNDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ
16. THE INVESTIGATION OF THESIS ABOUT FAMILY EDUCATION IN TURKEY
Yrd. Doç. Dr. Selvinaz Saçan
17. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÇOCUK” KAVRAMINA VE “ÖĞRETMEN” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMA PLANLAMALARINA YANSIMASI
17. REFLECTION OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES’ METAPHORS RELATED TO “CHILD” AND “TEACHER” CONCEPTS TO THEIR TEACHING PRACTICE PLANNINGS
Yrd. Doç. Dr. Hale Koçer,  Doç. Dr. Fatma Ünal, Öğr. Gör. Seda Eskidemir Meral
18. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ YAPISAL VE İŞLEVSEL KALİTELERİNİN İNCELENMESİ
18. EXAMINATION OF STRUCTURAL AND PROCESS QUALITY OF EARLY CHILDHOOD CLASSROOMS
Doç. Dr. Nesrin Işıkoğlu Erdoğan, Arş. Gör. Merve Canbeldek
19. ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN GEREKSİNİMLERİNİN VE STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
19. EVALUATION OF REQUIREMENTS AND STRESS LEVELS OF THE FAMILIES HAVING DISABLED CHILD
Öğr. Gör. Nazan Kaytez, Doç. Dr. Ender Durualp, Öğr. Gör. Gül Kadan
20. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜME YÖNELİK TUTUMLARINA GERİ DÖNÜŞÜMCÜ ÖĞRETMEN PROJESİNİN ETKİSİ
20. THE EFFECT OF RECYCLER TEACHERS PROJECT ON SCINCE TEACHERS’ ATTITUDE TOWARDS WASTE AND RECYCLING
Doç. Dr. Dilek Erduran Avcı, Yrd. Doç. Dr. Huriye Deniş Çeliker
21. İKİNCİ DÖNEM TEOG SINAVI FEN VE TEKNOLOJİ SORULARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
21. THE EVALUATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY QUESTIONS IN THE SECOND SEMESTER TEOG EXAMINATION ACCORDING TO SOME CRITERIAS
Yusuf Kaşıkçı, Ahmet Bolat, Yrd. Doç. Dr. Salih Değirmenci, Doç. Dr. Sevilay Karamustafaoğlu
22. TEMEL DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRENME ALANININ YERİ, İŞLEVİ VE ÖĞRETİMİ: BÜTÜNLÜK İLKESİ VE TÜMEVARIM YÖNTEMİ EKSENİNDE TEMATİK BİR YAKLAŞIM
22. THE PLACE, FUNCTIONS AND TEACHING OF GRAMMAR LEARNING AREA IN THE DEVELOPMENT OF BASIC LANGUAGE SKILLS: A THEMATIC APPROACH IN THE INTEGRITY PRINCIPLE AND INDUCTION METHOD AXIS
Doç. Dr. Ali Göçer
23.  AÇIK ÖĞRENME SİSTEMLERİNDE DİJİTAL ÖYKÜLEMEDEN FAYDALANMAK
23. BENEFIT FROM THE DIGITAL STORYTELLING IN THE OPEN LEARNING SYSTEM
Prof. Dr. T. Volkan Yüzer, Arş. Gör. Hakan Kılınç
24. TÜRKİYE’DE AKADEMİK BALE EĞİTİMİNİN KURUMSAL YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
24. EVALUATION OF THE STRUCTURAL CHANGES THAT OCCURREDIN ACADEMIC BALLET TRAINING IN TURKEY
Yrd. Doç. Dr. Seda Ayvazoğlu
025. OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OYUN YOLUYLA İNCELEME GEZİLERİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
025. RESEARCH ON PRE-SCHOOL TEACHERS’ THE LEVEL OF USING BASIC SCIENCE PROCESS SKILLS THROUGH GAMES IN STUDY TOURS
Dr. Sara Kefi
26. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
26. THE ANALYSIS OF BELIEF OF SELF-EFFICIENCY OF EDUCATIONAL INTERNET USAGE OF STUDENTS WHO STUDY AT THE FACULTY OF EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. Cenk Yoldaş, Uzm. Ferhat Süleyman Argın
27. GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN, ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜME YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
27. COMPARISON OF GAZI EDUCATIONAL FACULTY STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS THEIR DEPARTMENT
Prof. Dr. Yücel Gelişli,  Lyazzat Beisenbayeva
28. ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “ÇOCUK” KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER
28. METAPHORS OF CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT OF UNIVERSITY STUDENTS ON “CHILD”
Arş. Gör. Ezgi Akıncı Demirbaş
29. İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN EĞİTİMDE KULLANIMINA İLİŞKİN DENEYSEL ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI
29. EXPERIMENTAL STUDIES AND RESULTS REGARDING COLLABORATIVE METHODS AND TECHNIQUES PERFORMED IN EDUCATION
Fadime Koç Damgacı, Yrd. Doç. Dr. Hakan Karataş
30. ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK ÖZ-YETERLİLİKLERİNİN YETENEK, ORTAM VE EĞİTİM KALİTESİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
30. COMPARING ACADEMIC SELF-EFFICACY OF STUDENTS BASED ON SKILLS, EDUCATIONAL SETTING AND QUALITY OF EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. Seyithan Demirdağ
31. NÜFUS KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE CBS TEMELLİ MATERYAL KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
31. THE EFFECTS OF THE USE OF GIS-BASED MATERIAL ON STUDENT’S ACADEMIC ACHIEVEMETS IN THE TEACHING OF POPULATION  
Prof. Dr. Mustafa Cin,  Cennet Burcu Tabanlı
32. ZİHİNSEL ENGELLİLERE YÖNELİK ROBOT DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA ETKİLEŞİM ALTERNATİFLERİNİN BELİRLENMESİ
32. DETERMINATION OF ALTERNATIVE TYPES IN ROBOT ASSISTED LEARNING ENVIRONMENTS INTERACTION
Öğr. Gör. Durmuş Özdemir, Doç. Dr. Selçuk Karaman, Yrd. Doç. Dr. Cihat Özgenel, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ragıp Özbolat
33. ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE ELEŞTİREL PEDAGOJİ İLKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
33. THE RELATION BETWEEN TEACHER CANDIDATES’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND CRITICAL PEDAGOGY PRINCIPLES
Doç.  Dr. Ali Rıza Terzi, Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Şahan, Arş. Gör. Hande Çelik, Hasan Zöğ
34. KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAĞIMSIZ ANAOKULUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
34. ORGANIZATIONAL CULTURAL ANALYZE: A RESEARCH INTO AN INDEPENDENT PRESCHOOL OF MINISTRY OF EDUCATION
Doç. Dr. Fatma Ünal, Doç. Dr. İlhan Günbayı, Araş. Gör. Ceren Koca
35. ÖĞRETMEN ADAYLARINININ ANLAMSAL ÇAĞRIŞIM İÇİN KULLANDIKLARI AKRONYUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
35. ASSESSMENT OF ACRONYMS USED BY TEACHER  NOMINEES FOR SEMANTIC ASSOCIATION
Dr. Mevlüt Gündüz
36. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON,  ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
36. AN INVESTIGATION OF UNIVERSTY STUDENTS’  DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS LEVELS RELATED TO THE DIFFERENT VARIABLES
Doç. Dr. Ahmet Üstün, Yrd. Doç. Dr. Adem Bayar
37. ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
37. A SCALE DEVELOPMENT STUDY TO DETERMINE THE ATTITUDE OF STUDENTS' TOWARDS SOCIAL MEDIA
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar, Ferhat Süleyman Argın
38. HALK EĞİTİM MERKEZLERİNİN REKREATİF KULLANIMI
38. RECREATIVE USE OF PUBLIC EDUCATION CENTERS
Prof. Dr. Rıfat Miser, Yrd. Doç. Dr. Sibel Arslan
39. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN GENEL BİR BAKIŞ
39. AN OVERVIEW ON THE EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Dr. İlkay Abazaoğlu, Osman Yıldırım, Yılmaz Yıldızhan
40. OKUL TÜKENMİŞLİĞİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ
40. ANALYSIS OF SCHOOL BURNOUT AND ACADEMIC MOTIVATION THROUGH STRUCTURAL EQUATION MODELING
Yrd. Doç. Dr. İsmail Seçer
JRET'DE ARA

 

www.ijifactor.com
http://www.rootindexing.com

Rootindexing
http://oaji.net


http://sindexs.orgROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS