DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret430907

2017 Cilt 6 Sayı 22017 (1 MAYIS) CİLT 6 SAYI 2

Editörlerden 

MAKALELER 
BU
SAYININ
TAMAMI
01. YÜKSEKÖĞRETİM’DE YETİŞKİN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK POLİTİKALAR
01. POLICIES FOR ADULT STUDENTS IN HIGHER EDUCATION
Öğrtm. Gör. Emine Aruğaslan, Prof. Dr. Meral Uysal
02. HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ
02. LIFELONG LEARNING TENDENCIES OF THE PUBLIC EDUCATION CENTRE TEACHERS
Öğrtm. Neslihan Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Taşpınar
03. YETİŞKİNLERE EĞİTİM HİZMETİ VEREN BELDEEVLERİNDE ÖĞRETİCİLERİN PROFİLİ VE YAŞAM BOYU EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞ VE GÖZLEMLERİ
03. OPINIONS AND OBSERVATIONS OF THE BELDEEVI’S TEACHERS ON ADULT EDUCATION COURSES AND THEIR PROFILE
Yrd. Doç. Özden Candemir,  Prof. Dr. Emine Demiray, Yrd. Doç. İlknur Ulutak
04. YAŞAM BOYU EĞİTİM BAKIŞIYLA İNTERNET VE KADIN SİTELERİ
04. INTERNET SITES FOR WOMEN FROM LIFELONG LEARNING VIEW
Prof. Dr. Mediha Sağlık Terlemez, Yrd. Doç. Dr. Serap Öztürk
05. YETİŞKİNLERE EĞİTİM HİZMETİ VEREN BELDEEVLERİNE DEVAM EDEN KADIN KURSİYERLERİN PROFİLİ VE ALDIKLARI EĞİTİMLERE YÖNELİK GÖRÜŞ VE GÖZLEMLERİ
05. OPINIONS AND OBSERVATIONS OF THE WOMEN ATTENDEES ABOUT THE TRAINING IN BELDEEVI AND THEIR PROFILE
Yrd. Doç. İlknur Ulutak, Yrd. Doç. Özden Candemir, Prof. Dr. Emine Demiray
06. MESLEK ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ (MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ ÖRNEĞİ)
06. LIFELONG LEARNING TENDENCIES OF VOCATIONAL TEACHERS (THE CASE OF BATTALGAZI PROVINCE IN THE CITY OF MALATYA)
Öğrtm. Zeynep Aykır, Prof. Dr. Mehmet Taşpınar
07. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK HAKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
07. VIEWS OF TEACHER ON CHILD RIGHTS
Arş. Gör. Duygu Şallı
08. KAVRAMSAL BİR BAKIŞ: ÖZ- ŞEFKAT
08. A CONCEPTUAL GLANCE: SELF- COMPASSION
Psi. Dan. Osman Yağbasanlar
09. HAFİF ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN SÜREKLİ KAYGI VE MUTLULUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: MALATYA ÖRNEĞİ
09. DETERMINATION OF THE LEVEL OF STATE-TRAIT ANXIETY AND HAPPINESS OF FAMILIES OF CHILDREN WITH MILD MENTAL RETARDATION: THE CASE OF PROVINCE OF MALATYA
Oktm. Mehmet Iklım, Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, Yrd. Doç. Dr. Evrim Çelebi
10. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERDE UMUTSUZLUK İNCELEMESİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
10. A STUDY OF HOPELESSNESS IN STUDENTS ATTENDING SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS: KOCAELI UNIVERSITY CASE
Sedat Bayoğlu, Doç. Dr. Elif Karagün
11. OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞINDA KONSÜLTASYON SÜRECİ VE MODELLERİ
11. CONSULTATION PROCESS AND MODELS IN SCHOOL PSYCHOLOGICAL COUNSELING
Arş. Gör. Abdullah Mücahit Aslan, Prof. Dr. Mehmet Güven
12. LİSE ÖĞRENCİLERİNDE SPOR DURUMUNA GÖRE BİREYSEL-SOSYAL SORUMLULUK DUYGUSU: ADAPAZARI ÖRNEĞİ
12. SENSE OF INDIVIDUAL-SOCIAL RESPONSIBILITY IN HIGH SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO SPORTS ACTIVITIES: ADAPAZARI CASE
Faik Orhun Tapşın, Doç. Dr. Elif Karagün
13. AKTİF ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: İZMİT ÖRNEĞİ
13. OPINIONS OF ACTIVE TEACHERS ABOUT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASSES: İZMİT CASE
Doç. Dr. Elif Karagün
14. 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖLÇÜSEL TAHMİN BECERİ VE STRATEJİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL BİLGİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
14. EXAMINING THE MEASUREMENT ESTIMATION SKILLS AND STRATEGIES OF SEVENTH  GRADE STUDENTS ON THE BASIS OF METACOGNITIVE KNOWLEDGE
Doç. Dr. Sare Şengül, Elmas Betül Budak
15. YAŞAM BOYU EĞİTİMİN SAĞLANMASINDA DİVAN ŞİİRİ İNCELEMELERİNİN DEĞERLENDİRMEYE ALINMASI
15. EVALUATION OF THE DIVINE POETRY STUDIES IN PROVIDING LIFELONG EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. Meheddin İspir
16. MÜZİKTE YAŞAMBOYU ÖĞRENME SÜRECİNİN BAŞLICA EVRELERİ
16. MAIN PHASES OF LIFELONG LEARNING PROCESS IN MUSIC
Doç. Dr. Gökmen Özmenteş
17. EĞİTSEL OYUNLAR YÖNTEMİYLE ÖĞRETİMİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
17. THE EFFECT OF “EDUCATIONAL GAMES TEACHING METHOD (GAME-BASED LEARNING?)” INTO THE STUDENT’S SUCCESS IN SCIENCE LESSON
Yrd. Doç. Dr. Yücel Kayabaşı, Ceyda Akbaş
18. 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ONDALIK GÖSTERİMLERE AİT ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİNDE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ
18. DETERMINE THE MISCONCEPTIONS OF 6TH GRADE STUDENTS IN MULTIPLICATION AND DIVISION OF DECIMAL NOTATION
Doç. Dr. Sare Şengül, Ayşe Nur Sezgin
19. 5E MODELİNDE BİRİM KESİRLERİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
19. AN APPLICATION EXAMPLE FOR TEACHING UNIT FRACTIONS IN THE 5E MODEL
Doç. Dr. Aytaç Kurtuluş, Gökhan Gümüşçeyrek, İlknur Artan
20. 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖZYETERLİK ALGILARININ ORAN- ORANTI KONUSUNDAKİ BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
20. A STUDY ON THE IMPACT OF 7th GRADERS’ PERCEPTION OF MATHEMATICAL SELF- EFFICACY ON THEIR MATHEMATICAL COMPETENCY IN RATIO- PROPORTION
Doç. Dr. Sare Şengül, Nesrin Erdoğan
21. WEB DESTEKLİ ARAŞTIRMA PROJESİ TASARIMI: BİRİM KESİRLERDE SIRALAMA ÖRNEĞİ
21. WEB-BASED RESEARCH PROJECT DESIGN: COMPARING UNIT FRACTIONS
Doç. Dr. Aytaç Kurtuluş, İlknur Artan, Gökhan Gümüşçeyrek
22. MUHASEBE EĞİTİMİNDE EĞİTİM STANDARTLARININ ÖNEMİ
22. THE IMPORTANCE OF EDUCATION STANDARDS IN ACCOUNTING EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. Aysel Güney
23. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİNİN SİGORTA SEKTÖRÜNE YANSIMALARI
23. REFLECTIONS OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT INTO INSURANCE INDUSTRY
Doç. Dr. Feride Hayırsever Baştürk
24. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KOPYA ÇEKME EĞİLİMLERİ VE AKADEMİK KONTROL ODAKLARININ İNCELENMESİ
24. THE INVESTIGATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES’ ATTITUDES TOWARDS CHEATING AND THEIR ACADEMIC CONTROL FOCUS
Yrd. Doç. Dr. Zehra Certel, Doç. Dr. Ziya Bahadır, Prof. Dr. A. Seda Saracaloğlu, Prof. Dr. S. Rana Varol
25. ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETME-ÖĞRENME ANLAYIŞLARI İLE SINIF YÖNETİMİ YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
25. THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ TEACHING- LEARNING APPROACHES AND CLASSROOM MANAGEMENT PROFICIENCY
Doç. Dr. Hasan Basri Memduhoğlu, İbrahim Çıkar
26. EPÖ ALANINDA GÖREV YAPAN EĞİTİM BİLİMCİLERİN YAPILANDIRMACILIKLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI
26. THE VIEWS OF FIELD LECTURERS ON THE CONSTRUCTIVIST PRACTICE IN THE CURRICULUM AND INSTRUCTION: A MIXED METHOD RESEARCH
Öğr. Gör. Mine Çeliköz, Doç. Dr. Yavuz Erişen
27. SOSYAL BİLGİLER ARAŞTIRMA ÖDEVLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
27. VIEWS OF STUDENTS WHO SOCIAL STUDIES COURSE WITH 'RESEARCH HOMEWORKS
Doç. Dr. Nadir Çeliköz , Selim Selimoğlu
28. SAYISAL AYDINLATMA ANALİZİ İÇİN BİR YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ
28. DEVELOPMENT OF A SOFTWARE FOR THE NUMERICAL LIGHTING ANALYSIS
Öğr. Gör. Hakan Aydogan, Öğr. Gör. Mehmet Feyzi Özsoy
29.ELEKTRO- PNÖMATİK SİSTEMLİ BİR EĞİTİM MATERYALİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI
29. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN EDUCATIONAL MATERIAL BASED ON ELECTRO- PNEUMATIC SYSTEM
Öğr. Gör. Mehmet Feyzi Özsoy, Öğr. Gör. Hakan Aydogan, Doç. Dr. Yüksel Oğuz
30. MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE EDMODO ÇEVRİMİÇİ SOSYAL AĞ ORTAMININ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
30. STUDENT VIEWS ON THE USE OF EDMODO ONLINE SOCIAL NETWORK IN ENGINEERING EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. Buket Doğan, Yrd. Doç. Dr. Önder Demir, Arş. Gör. Abdullah Bal, Arş. Gör. Eyüp Emre Ülkü
31. BEYİN FREKANS TEKNOLOJİSİNİN 9. SINIF DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
31. EVALUATION OF THE EFFECTS OF BRAIN FREQUENCY TECHNOLOGY ON THE ATTITUDE OF 9TH GRADE STUDENTS TOWARDS BIOLOGY COURSE
Dr. Ayşegül Altun Tanrıverdi, Prof. Dr. Ayşe Eser Elçin
32. ORTAOKULLARDA İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
32. THE PROBLEMS OF ENGLISH TEACHERS WHO TEACH AT JUNIOR SECONDARY SCHOOLS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE
Gülşah Ateş, Prof. Dr. İlhan Günbayı
33. KISA VE ORTA ENERJİ İLETİM HATLARININ SAYISAL ANALİZİ İÇİN BİR ARAYÜZ TASARIMI
33. A GUI FOR NUMERICAL ANALYSIS OF SHORT AND MEDIUM- LENGTH ENERGY TRANSMISSION LINES
Öğr. Gör. Hakan Aydogan, Öğr. Gör. Mehmet Feyzi Özsoy, Prof. Dr. Faruk Aras
34. ORTA ÖĞRETİM YABANCI DİL PROGRAM DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
34. THE OPINIONS OF TEACHERS ABOUT THE CHANGES IN SECONDARY SCHOOLS’ FOREIGN LANGUAGE PROGRAMMES: A CASE STUDY
Serpil İşler, Prof. Dr. İlhan Günbayı 
35. TEOG SINAV SÜRECİNİN OKUL İDARECİLERİNİN ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE YARATTIĞI ETKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
35. A STUDY ON THE IMPACT ON TEACHERS OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS DURING THE PROCESS OF “TEOG”
Öğrtm. Özge Göçer, Öğrtm. Ece Balçık
36. “MÜZİKLİ OYUNLAR” KAVRAMINA İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ METAFORİK ALGILARI
36. METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE PRE-SCHOOL TEACHERS OF THE CONCEPT OF “MUSICAL GAMES”
Doç. Dr. Ilgım Kılıç 
37. MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSLERİNDE TÜRK BESTECİLERİNİN ESERLERİNİN KULLANILMA DURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
37. MUSIC PEDAGOGY UNDERGRADUATE STUDENTS' PIANO MAJORS TOWARD THE USE OF TURKISH COMPOSERS’ WORKS IN APPLIED PIANO LESSONS
Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Kılıç
38. İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN OLUMSUZLUKLAR
38. NEGATIVITIES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS APPROACHES TO MAINSTREAMING STUDENTS
Prof. Dr. Mehmet Taşdemir, Öğr. Gör. Figen Taşdemir, Öğrtm. Volkan Keskinkılıç, Öğrtm. Ali Cemal Köksal, Öğrtm. Cem Şahin
39. MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STRES KAYNAKLARI
39. STRESS SOURCES OF PRE- SERVICE MUSIC TEACHERS’
Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Kılıç
40. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN AKADEMİK GERİLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERLE BİREYSEL İLİŞKİ BİÇİMLERİ
40. INDIVIDUAL RELATIONSHIP FORMS OF CLASSROOM TEACHERS WITH STUDENTS HAVING ACADEMIC RETARDATION
Prof. Dr. Mehmet Taşdemir, Öğr. Gör. Figen Taşdemir, Öğrtm. Ali Cemal Köksal, Öğrtm. Volkan Keskinkılıç, Öğrtm. Cem Şahin
@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS